ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων συνιστά αναπόσπαστο μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων λειτουργίας της Ιστοσελίδας, στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση κάνοντας κλικ εδώ. Υπεύθυνη για τα προσωπικά δεδομένα που μας γνωστοποιείτεείναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΛΙΤΙΝΑΣ ΑΛΟΗ Α.Β.Ε.Ε , που εδρεύει στο 42ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, ΤΚ 19011, Αυλώνας Αττικής-Ελλάδα, τηλ. +30 22950.98842, φαξ +30 22950.98839 (η “Litinas Aloe“). Η Litinas Aloe είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). Η Litinas Aloe ενδέχεται να συλλέγει προσωπικές σας πληροφορίες από διάφορες πηγές, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία. Ενδεικτικά, μπορεί να συλλέγουμε προσωπικές σας πληροφορίες όταν τις προσφέρετε σε ένα κατάστημά μας, εγγράφεστε στην Ιστοσελίδα ή προβαίνετε σε ηλεκτρονικές αγορές των προϊόντων μας (online purchases). Εκτιμούμε και σεβόμαστε την ιδιωτική σας ζωή κατά το μέγιστο δυνατό και αναγκαίο βαθμό για την ορθή λειτουργία της Ιστοσελίδας και την καλή χρήση της από εσάς. Σας βεβαιώνουμε ότι οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία μας παρέχετε παραμένει αυστηρά εμπιστευτική.

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

Δεν συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός αν εσείς επιθυμείτε να μας τα παρέχετε. Για παράδειγμα, εάν επιθυμείτε να εγγραφείτε στην Ιστοσελίδα ή να συμμετέχετε σε μια online έρευνα, μπορεί να σας ζητηθεί η παροχή ορισμένων πληροφοριών, όπως στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου), ηλικία και ημερομηνία γέννησης, φύλο, όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης, ζητήματα που σας απασχολούν σχετικά με τη χρήση των προϊόντων μας, καθώς και πληροφορίες για τις μάρκες και τα προϊόντα που χρησιμοποιείτε. Σε περίπτωση ηλεκτρονικών αγορών (εφόσον υφίσταται η σχετική δυνατότητα), θα χρειασθούμε, επιπλέον, στοιχεία σε σχέση με τη διεύθυνση χρέωσης, τον τόπο παράδοσης, καθώς και στοιχεία πληρωμής. Αν δεν επιθυμείτε να συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με εσάς, παρακαλούμε να μη μας παρέχετε τις εν λόγω πληροφορίες.

ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς, μεταξύ άλλων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όταν εγγράφεστε στην Ιστοσελίδα.
(β) Όταν επικοινωνείτε μαζί μας, για να ζητήσετε πληροφορίες ή να υποβάλετε ερωτήματα για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
(γ) Όταν αγοράζετε προϊόντα ή υπηρεσίες από εμάς.
(δ) Στο πλαίσιο ενεργειών μάρκετινγκ ή ερευνών αγοράς, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.
(ε) Από άλλες εταιρείες του Ομίλου ή εμπορικούς συνεργάτες μας, που νομίμως διαβιβάζουν σε εμάς δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα.

Εάν παρέχετε προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό τρίτου, θα πρέπει να διασφαλίζετε ότι ο εν λόγω τρίτος έχει προηγουμένως λάβει γνώση της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Προκειμένου να τηρούμε ενημερωμένες τις πληροφορίες σας, παρακαλούμε να μας ενημερώνετε για τυχόν αλλαγές στα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για εσάς.

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς χρησιμοποιούνται προκειμένου:
(α) Να δημιουργήσουμε και διαχειριστούμε τον online λογαριασμό σας.
(β) Να εκτελέσουμε τις παραγγελίες σας για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών μας.
(γ) Να απαντήσουμε σε αιτήματά σας.
(δ) Να σας ενημερώνουμε για προϊόντα και υπηρεσίες Litinas Aloe, για τα νέα μας ή τις προσφορές μας ή άλλα θέματα πιθανού ενδιαφέροντός σας, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.
(ε) Να επικοινωνούμε μαζί σας για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς.
(στ) Να προβαίνουμε σε έρευνα αγοράς, εφόσον έχουμε τη συγκατάθεσή σας.
(ζ) Να συμμορφωνόμαστε με τις έννομες υποχρεώσεις μας.
Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για άλλους σκοπούς, θα σας ενημερώνουμε σχετικά τη στιγμή της συλλογής τους.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, η νομική βάση της επεξεργασίας μπορεί να είναι:

(α) Η εκτέλεση σύμβασης, π.χ. για να σας παρέχουμε το προϊόν ή την υπηρεσία που ζητήσατε (όπως δημιουργία λογαριασμού online, εκτέλεση της παραγγελίας σας).
(β) Η συμμόρφωση με τις έννομες υποχρεώσεις μας, όταν η επεξεργασία απαιτείται από το νόμο.
(γ) Η συγκατάθεσή σας, π.χ. για προωθητικές ενέργειες και έρευνα αγοράς.
(δ) Το έννομο συμφέρον, π.χ. για να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες σας και τις προσδοκίες σας, να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και να διασφαλίσουμε ότι η Ιστοσελίδα παραμένει ασφαλής.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Η APIVITA δε διαθέτει προς πώληση και δεν διαβιβάζει ή άλλως δημοσιοποιεί προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας, εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται κατωτέρω. Η Litinas Aloe ενδέχεται να μοιρασθεί τα προσωπικά σας δεδομένα με:

(α) Παρόχους υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας βάσει των οδηγιών μας.
(β) Συνεργάτες μας, για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
(γ) Οποιαδήποτε δημόσια ή δικαστική αρχή, εφόσον αυτό επιβάλλεται από το νόμο ή από δικαστική απόφαση.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Δύναται να πωλήσουμε ή αγοράσουμε καταστήματα, θυγατρικές εταιρείες ή επιχειρηματικές μονάδες στο πλαίσιο ανάπτυξης της επιχείρησής μας. Σε αυτές τις συναλλαγές, οι πληροφορίες που αφορούν τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας συνιστούν ένα από τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, εξακολουθούν όμως να υπόκεινται στις δεσμεύσεις που έγιναν σε οποιαδήποτε προγενέστερη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εκτός αν συναινείτε άλλως). Επίσης, σε περίπτωση που η Litinas Aloe ή το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων πωληθούν, οι πληροφορίες που σας αφορούν θα αποτελούν ένα από τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία. Μετά από οποιαδήποτε τέτοια πώληση ή μεταβίβαση, θα μπορείτε να επικοινωνήσετε με την οντότητα στην οποία θα μεταφερθούν τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία κατά προτίμηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον γίνεται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα διασφαλίζουμε ότι τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία υπό κατάλληλες εγγυήσεις ασφαλείας.

Ορισμένες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη θεωρηθεί επισήμως από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως χώρες που παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων. Συνεπώς, η διαβίβαση δεδομένων σε αυτές τις χώρες δεν απαιτεί οποιαδήποτε ειδική άδεια ή συμφωνία.

Σε χώρες για τις οποίες δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση, είτε θα ζητούμε τη συγκατάθεσή σας για τη διαβίβαση, είτε θα διαβιβάζουμε τα δεδομένα με βάση τις εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμβατικές ρήτρες που επιβάλλουν αντίστοιχες υποχρεώσεις προστασίας δεδομένων απευθείας στον παραλήπτη, εκτός εάν επιτρέπεται από το νόμο να προβούμε άλλως στις εν λόγω διαβιβάσεις.

ΠΑΙΔΙΑ

Αν είστε κάτω των 16 ετών, μπορείτε να περιηγηθείτε στην Ιστοσελίδα. Ωστόσο, δεν μπορείτε να μας παρέχετε οποιαδήποτε πληροφορία για εσάς, παρά μόνο εάν έχετε τη συγκατάθεση του προσώπου που ασκεί τη γονική σας μέριμνα. Η παρούσα Ιστοσελίδα δεν είναι σχεδιασμένη για παιδιά και δεν συλλέγουμε συνειδητά πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα παιδιών κάτω των 16 ετών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕΣΑ

Όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα, συλλέγουμε συγκεκριμένες πληροφορίες με αυτοματοποιημένα μέσα, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως cookies.

Σχετικά, παρακαλούμε δείτε την Πολιτική Χρήσης Cookies της Litinas Aloe.

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από το σκοπό της επεξεργασίας και για το χρονικό διάστημα που τυχόν απαιτηθεί μέχρις ότου παραγραφούν, βάσει της νομοθεσίας, τυχόν αξιώσεις ή μέχρι την αμετάκλητη δικαστική επίλυση αυτών.

Σε περίπτωση που η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση, τα δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση αυτής.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Είναι πιθανό να εφαρμόσουμε ποικίλα μέτρα ασφαλείας, όπως SSL, σύμφωνα με τα βιομηχανικά πρότυπα για την online και offline ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Αν έχετε κάποια απορία σχετικά με την ασφάλεια που παρέχεται μέσω της Ιστοσελίδας, μπορείτε να μας αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@litinas.humanminds.agency.

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να παρέχει συνδέσεις σε άλλες ιστοσελίδες αποκλειστικά προς διευκόλυνση και πληροφόρηση των επισκεπτών μας. Αυτές οι ιστοσελίδες δεν είναι υπό τον έλεγχό μας και διέπονται από δική τους πολιτική αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, που σας προτείνουμε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε αυτές. Ουδεμία ευθύνη φέρουμε για το περιεχόμενο ή τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων των εν λόγω ιστοσελίδων ή για οποιαδήποτε χρήση αυτών.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, διόρθωση/διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, περιορισμό της επεξεργασίας, δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία ή/και να ασκήσετε το δικαίωμά σας στη φορητότητα των δεδομένων, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων.

Εάν η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, με ισχύ για το μέλλον.

Σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι από τη χρήση των δεδομένων σας από εμάς ή από την απάντησή μας στην άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, δικαιούστε να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή.

Μπορείτε να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας επικοινωνώντας με την Litinas Aloe στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στη σχετική ενότητα κατωτέρω.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο στην παρακάτω διεύθυνση:

42o χλμ Ε.Ο Αθηνών-Λαμίας
Τ.Κ. 19011 Αυλώνας Αττικής, Ελλάδα
τηλ. +30 22950.98842
φαξ +30 22950.98839
e-mail: info@litinas.humanminds.agency

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Με δεδομένο ότι οι ανάγκες των επισκεπτών και η εταιρεία μας εξελίσσονται, επιφυλασσόμαστε να τροποποιούμε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αποκτούν ισχύ από την ημερομηνία ανάρτησής τους στην παρούσα Ιστοσελίδα. Συνεπώς, σας προτείνουμε να επισκέπτεσθε συχνά αυτή την ενότητα της Ιστοσελίδας, προκειμένου να είστε διαρκώς ενημερωμένοι για τυχόν αλλαγές. Το δικαίωμά μας να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα θεμελιώνεται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που βρίσκεται σε ισχύ κατά τον χρόνο χρήσης αυτών των πληροφοριών.

ALOE U EVERYDAY!
Γίνε μέλος της οικογένειας LITINAS ALOE και λάβε 10% έκπτωση στην πρώτη σου παραγγελία
Κάνε εγγραφή στο newsletter για να μαθαίνεις τα νέα μας